نویسنده: امیر رشیدی

امیر رشیدیفیلتربان

مانیتور شبکه‌ها ـ دسامبر ۲۰۲۰ 

اختلال‌های اینترنتی در این ماه گریبان‌گیر شبکه اجتماعیِ پرطرفدار اینستاگرام شد. با آنکه قطع و وصل ترافیکِ این شبکه در ایران رویداد نادری نیست اما میزان اختلال‌های ماه دسامبر به...

مانیتور شبکه‌ها ـ ژوئن ۲۰۲۰

در ماه ژوئن کاربران اینترنت بازهم با یک رشته اختلال در شبکه‌ها مواجه بودند. مثل گذشته، این اختلال‌ها عمدتاً همراه بود با سکوت مقام‌های دولتی...