فیلتربان پایگاهی است برای ارایه تحقیقات و تجزیه و تحلیل درباره وضعیت اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران