دیده بان شبکه

مانیتور شبکه‌ها ـ مارس ۲۰۲۱

مارس ماه آرام‌تری در قیاس با فوریه بود و در آن هیچ خاموشی اینترنتی رخ نداد، هرچند کاربران همچنان با مشکل سرعت پایین و خطوط اتصال غیرقابل اعتماد مواجه بودند.