دیده بان شبکه

مانیتور شبکه‌ها ـ دسامبر ۲۰۲۰ 

اختلال‌های اینترنتی در این ماه گریبان‌گیر شبکه اجتماعیِ پرطرفدار اینستاگرام شد. با آنکه قطع و وصل ترافیکِ این شبکه در ایران رویداد نادری نیست اما میزان اختلال‌های ماه دسامبر به...