نویسنده: سیمین کارگر

سیمین کارگر

خطرات حکمرانی مستقل در فضای مجازی

حکومت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک هر دو از استدلال‌ مشابهی برای دستیابی به حکمرانی مستقل در فضای مجازی استفاده می‌کنند، که ثمره‌اش رسیدن به اینترنت‌‌های متفاوت است، اما قرار نبود...